Montera SMT-munstycken:

Munstycke I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9

Munstycke O1, O2, O3, O4, O5

Munstycke CPL1, CPL2, CPL3, CPL4